Polityka przetwarzania danych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH

Niniejsza Polityka prywatności jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO), a także wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających stronę Kancelarii FLIS sp. k.  -  "kancelaria-flis.pl", oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem.

Właściciel strony przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności jej użytkowników. Dane pozyskane w ramach formularza zamieszczonego na stronie są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym.

Właściciel strony zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z niej ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel strony może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba odwiedzająca stronę akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel strony zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Właścicielem strony " kancelaria-flis.pl"  jest Kancelaria FLIS sp.k. z siedziba w Toruniu ,ul. Św. Jakuba 11/3, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w , Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000695329 , numer NIP: 9562328443, numer REGON: 368287806. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).

Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:
a. nazwisko i imiona Użytkownika;
b. numer NIP/pesel;
c. adres zamieszkania lub pobytu;
d. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
e. adres poczty elektronicznej;
f. numer telefonu;
g. numer dowodu osobistego

Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienie usługi online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza lub zamówienia online, jak i dołączonych do nich plików, do Kancelarii FLIS sp.k. Dane będą przetwarzane przez Kancelarię FLIS sp.k.  w celu podjęcia wobec przesłanego formularza lub zamówienia online niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Kancelarii FLIS sp. k..

Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez Kancelarię  FLIS sp.k.podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:                                                                                                                                                                                                      
- wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości
-  przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe.

Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem.

Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Kancelarii FLIS sp.k. oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią FLIS sp. k. pod adresem poczty elektronicznej: prawo@kancelaria-flis.pl

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.