Aktualności

21 września 2021 rok
CZY JESTEŚ GOTOWY NA POLSKI ŁAD?  

Trwają prace legislacyjne nad projektem zmian ustaw podatkowych (druk nr 1532), który zawiera wiele ważnych zmian dla przedsiębiorców. 

ZMIANY MAJĄ WEJŚĆ W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2022 R. 

Po wdrożeniu w życie programu Polski Ład podatników czeka prawdziwa rewolucja. Czasu na przygotowanie się do zmian będzie niewiele.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią,

wspólnie ustalimy, jak planowane zmiany wpłyną na Państwa przedsiębiorstwo oraz gdzie szukać oszczędności, by zamortyzować negatywne zmiany. 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. 

Zmiany w PIT i składce zdrowotnej

 • likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (co w praktyce będzie oznaczać wzrost o 7.75% podstawy wymiaru dla wszystkich opłacających składkę);

 • podwyżka wysokości składki zdrowotnej dla:
  - przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych - 9 proc.;
  - przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT - 4,9 proc.;
  - przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT - wysokość składki bedzie uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia;
  - przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową  - 9 proc. minimalnego wynagrodzenia;

 • ujednolicone terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych - termin został wydłużony do 20. dnia miesiąca;

 • nowa skala podatkowa składająca się z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł i 32% powyżej tej kwoty;

 • stała kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł (nie dotyczy ona przedsiębiorców opodatkowanych liniową 19% stawką podatku);

 • ulga dla tzw. klasy średniej - to ulga dla osób, którzy mają roczne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł; kwota ulgi  będzie uzależniona m.in. od wysokości uzyskiwanych zarobków i będzie liczona według dwóch wzorów, wskazanych w przepisach;

 • niższy ryczałt PIT dla informatyków (12% zamiast 15%);

 • zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowych - po zmianach kluczowa ma być nie pojemność, a moc silnika. Ryczałt za auta do 60 kilowatów wyniesie 250 złotych. Za auta mocniejsze 400 złotych; również odkupienie od firmy pojazdu służbowego będzie mniej opłacalne. - trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i podatek VAT;

 • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.;

 • ulga na powrót. Ulga na powrót ma mieć postać zwolnienia od podatku; Będzie z niej mógł skorzystać każdy podatnik, który wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowi teraz przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. O nowej uldze czytaj więcej w artykule "A gdybym tak przeniósł swoją rezydencję do Polski… Czy w Polskim Ładzie znajdę zachęty do przeprowadzki?

Zmiany w VAT

 • Grupy VAT – wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się przez podatników w ramach grup VAT. Więcej na ten temat w artykule pt. Polski Ład wprowadza grupy VAT

 • Opodatkowanie transakcji finansowych – więcej na ten temat w artykule pt. Od 2022 roku usługi finansowe z VAT

 • Zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS). Zmiana ta wiąże się z wprowadzeniem nowej instytucji – porozumienia inwestorskiego – dotyczącej skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski.  Więcej na ten temat w artykule pt. Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym

 • wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych. W oznaczonych ustawą przypadkach zwrot VAT miałby następować już w terminie 15 dni. Rozwiązanie to obwarowane będzie szeregiem warunków, w tym m.in. wymogiem, aby w rozliczeniu podatnika z wykazaną kwotą VAT do zwrotu w terminie 15-dniowym kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie przekraczała 3000 zł. 

Ulgi dla przedsiębiorców

 • ulga na robotyzację;

 • zmiany w ulgach B+R i IP Box;

 • ulga na innowacyjnych pracowników;

 • ulga konsolidacyjna.

Zmiany w CIT

 • uchylenie art. 15e, który limitował koszty z tytułu tzw. usług niematerialnych i licencji ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych;

 • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.;

 • zmiany w exit tax mają na celu doprecyzowanie momentu, w którym następuje „przeniesienie składnika majątku” poza terytorium Polski;

 • zmiany w zakresie definicji właściciela rzeczywistego – test rzeczywistej działalności gospodarczej nie będzie wykonywany na podstawie przepisów CFC, ale ma uwzględniać charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez dany podmiot w zakresie otrzymanej należności;

 • doprecyzowanie rezydencji podatkowej – polskim rezydentem podatkowym będzie mogła zostać zagraniczna spółka, która będzie zarządzana z terytorium Polski, a więc w sposób zorganizowany i ciągły będą tu prowadzone jej bieżące sprawy (zrezygnowano więc z pomysłu, gdzie zagraniczna spółka miała rozliczać się w Polsce jeśli w jej najwyższych organach zasiadał Polak);

 • zmiany w zakresie przepisów wyłączających z kosztów podatkowych tzw. ukryte dywidendy;

 • zmiany w zakresie "estońskiego CIT" - zniesiony zostanie limit przychodowy , z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne; zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu;

 • zmiany w WHT - ogólne zasady dotyczące zwolnień z WHT / niższych stawek WHT będą obowiązywać tylko w przypadku, gdy płatności dokonywane na rzecz jednego odbiorcy nie przekraczają 2 mln zł rocznie. Jeśli przekroczą ten próg, polski płatnik będzie musiał pobrać WHT według ustawowej stawki podstawowej (19% / 20%) (z pewnymi wyjątkami), a następnie możliwe będzie wystąpienie o zwrot WHT.. Więcej o zmianach w WHT czytaj w artykule pt. "Polski Ład wprowadza zmiany do reżimu WHT";

 • preferencje dla holdingów - zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych; 

 • nowy podatek od przychodów wielkich korporacji - wyniesie on 0,4 proc. przychodów firmy plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych; ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej.

Zmiany dotyczące nieruchomości

 • wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych;

 • zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych. Zapowiadana zmiana nie tylko sprawi, że nie będą one podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych. 

Pozostałe zmiany

 • wprowadzenie Porozumienia inwestycyjnego – więcej na ten temat w artykule pt. Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym;

 • zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych – w tym modyfikacja warunków, przy których podatnik może dokonać korekty cen transferowych, albo przy których organ podatkowy może odstąpić od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach usług o niskiej wartości dodanej w ramach transakcji kontrolowanych, czy też zmiany w zakresie odpowiedzialności za niezłożenie informacji o cenach transferowych;

 • zmiany w zakresie definicji właściciela rzeczywistego – test rzeczywistej działalności gospodarczej nie będzie wykonywany na podstawie przepisów CFC, ale ma uwzględniać charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez dany podmiot w zakresie otrzymanej należności;

 • Zmiany dotyczące finansowania dłużnego, w szczególności wprowadzenie nazwy wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie w danym roku podatkowym mogą obciążać wynik podatkowy (wskaźnika EBITDA);

 • zmiany w zakresie uznawania kopii certyfikatów rezydencji.

.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.