Oferta

DORADZTWO PODATKOWE
 • oferujemy usługi doradztwa z zakresu prawa podatkowego i pokrewnych dziedzin prawa
 • występowanie w imieniu podatnika przed urzędami i sądami:
 • udzielanie informacji, wyjaśnień, porad i konsultacji, sporządzanie opinii i ekspertyz prawno – podatkowych,
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe,
 • kontrola poprawności rozliczeń podatkowych – audyt podatkowy, kontrola wewnętrzna,
 • reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi (udział w postępowaniu kontrolnym, wyjaśniającym i podatkowym),
 • sporządzanie zapytań, zażaleń, podań i innych pism urzędowych (w tym odwołań od decyzji i postanowień w sprawach podatkowych),
 • sporządzanie skarg i zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
 • szkolenia w zakresie stosowania prawa podatkowego
USŁUGI KSIĘGOWO - KADROWE
 • Kompleksowe prowadzenie usług księgowych
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ksiąg handlowych
  • ewidencji przychodów (ryczałt)
  • rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • innych ewidencji
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych, zeznań, informacji itp.
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych
  • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych
 • Obsługa spraw pracowniczych:
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie i aktualizację akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
  • ewidencjonowanie nieobecności,
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
  • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło, autorskie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne) w tym przygotowywanie projektów tych umów.
DORADZTWO PRAWNE
 • kompleksową oraz doraźną obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym zastępstwo procesowe w sądzie na podstawie stosunku zlecenia
 • udzielanie opinii, porad prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów, ofert, porozumień, wypowiedzeń oraz innych dokumentów
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, poza procesowych i innych;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego;
 • sprawy odszkodowawcze;
 • sprawy z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki;
 • sprawy z tytułu roszczeń o zapłatę;
 • windykację (wezwania do zapłaty, pozwy, wezwania przedegzekucyjne, wnioski o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego)
 • ugody, mediacje, negocjacje;
OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI
 • sprzedaż
 • darowizna
 • dożywocie
 • służebność

Kompleksowa obsługa przy wszystkich etapach transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, obciążaniem, korzystaniem z nieruchomości, polegającej przede wszystkim na:

 • dokonywaniu dla Naszych Klientów analiz prawnych dotyczących nieruchomości;
 • określaniu stopnia ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości;
 • przygotowywaniu umów, które w sposób maksymalny mają zabezpieczyć interesy naszego Klienta;
 • porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości, tak aby zbycie, nabycie obciążenie nieruchomości mogło nastąpić w sposób maksymalnie wykluczający ryzyko.
 • doradztwem podatkowym i prawnym związany ze zbywaniem, nabywaniem i wynajmowaniem nieruchomości
ZAKŁADANIE I LIKWIDACJA FIRM
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i sposobu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej
 • pejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • kompleksowa obsługa rejestracji pomiotów gospodarczych działających na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Urząd Statystyczny, ZUS, Urząd Skarbowy)
 • Pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa
 • analiza skutków likwidacji
 • przeprowadzenie likwidacji
 • sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów

Cennik

Dla firm rozpoczynających działalność oferujemy :

bezpłatną pomoc przy rejestracji oraz 50% stawkę opłat przez pierwsze 3 miesiące*

Dla klientów przenoszących do nas obsługę księgową proponujemy:

30% rabatu przez 3 miesiące*

*(dotyczy umów zawartych na co najmniej 12 miesięcy)

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników i każdorazowo ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Główny wpływ na ceną mają między innymi: stopień trudności i skomplikowania danej sprawy, czas potrzebny na wykonanie usługi, ilość dokumentów księgowych, rodzaj i forma prowadzonej działalności, rodzaj prowadzonej ewidencji, wielkość zatrudnienia itd. Duże znaczenie ma również sytuacja ekonomiczna naszych klientów oraz to, czy usługa jest wykonywana w ramach stałego zlecenia czy jednorazowo. Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnymi cenami stosowanymi w naszej Kancelarii.

Pliki do pobrania:
- Cennik obsługi księgowej i kadrowej: DOC:PDF
- Cennik usług doradztwa prawnego i podatkowego: DOC:PDF
- Cennik zastępstwa procesowegoDOC:PDF

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.